Счетоводител град Русе

Регистрацията по ДДС: Какво трябва да знаете?

регистрация по ДДС | www.accountplusminus.com

Регистрацията по ДДС е задължителна и по избор. Всяки собственик на Фирма е длъжен или има право да регистрира Фирмата си по ДДС.

Задължителна регистрация по ДДС

При задължителната регистрация по ДДС, процедурата се развива пред органите на НАП, като заявлението може да се подаде и по електронен път по реда на ДОПК.

ПРАВИЛО

☛ На задължителена регистрация по ДДС подлежи всяка фирма или физическо лице с облагаем оборот 100 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. То е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ДДС.

Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС

☛ Задължение за регистрация по ДДС при доставки на стоки с монтаж и инсталиране– независимо от размера на облагаемия оборот – чл. 97 от ЗДДС: На регистрация по този закон подлежи всяко лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка, когато получател по тази доставка е нерегистрирано по ЗДДС лице. Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката.

☛ Задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки – чл. 98 от ЗДДС:
На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при условията на дистанционна продажба.
Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата посочена в закона – 70 000 лева.

 Задължение за регистрация при ВОП – чл. 99 от ЗДДС:
На регистрация подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на друго основание и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година надвишава 20 000 лева.
Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лева без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата членка, от която стоките са транспортирани или изпратени. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с данък по този закон.
В тази хипотеза не попадат придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз.
Лице, което е регистрирано на основание ВОП и за което възникнат основания за задължителна регистрация или за регистрация по избор, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.
Това са само някой от вариантите на задължителна регистрация по ДДС, останалите случай на задължителна регистрация са подробно описани в закона за ДДС.

За дата на регистрация по ЗДДС се смята датата на връчването на акта за регистрация.

Доброволна регистрация по ДДС

Доброволната регистрация по ДДС по чл.100, ал.1 и ал. 2 от ЗДДС е възможно да се извърши и в Търговски регистър, едновременно с регистрацията на Фирмата. Този вид регистрация по ДДС е влючена в цената за Регистрация на Фирма и е безплатна, когато ползвате нашите услуги.

➤ Регистрация по общия ред:
Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС, има право да се регистрира по този закон.(чл. 100, ал.1 от ЗДДС)
➤ Регистрация по ВОП:
Всяко данъчно задължено и данъчно незадължено юридическо лице, за които не са налице условията за задължителна регистрация по ВОП, имат право да се регистрират по този закон по избор за вътреобщностно придобиване (чл.100, ал.2 от ЗДДС)
➤ Регистрация за дистанционни продажби:
Всяко данъчно задължено лице може да се регистрира по този закон независимо от сумата на извършените доставки при условията на дистанционни продажби, когато е уведомило данъчната администрация на държавата членка, където е регистрирано за целите на ДДС, че желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на територията на страната (чл.100, ал.3 от ЗДДС).

Органът по приходите може да откаже да регистрира по ДДС, както по общия ред, така и по избор на лице, на което приходната администрация е прекратила или отказала регистрация по този закон на основание чл. 176 от ЗДДС, до отпадане на основанието за отказ за регистрация съответно основанието за дерегистрация до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на дерегистрацията или отказа за регистрация. Тази забрана не важи за задължителните регистрации по чл. 97а както и за регистрация за ВОП – т.е. в случаите, при които за лицата възникват задължения, но не и право на данъчен кредит, поради което чрез тези режими не могат да се осъществят данъчни измами.

Регистрация по Законът за данък добавена стойност.

Чл. 96.

При достигане на облагаем оборот от 100 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца

Чл. 97.

За всяко лице, установено в друга държава членка, извършващо облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка.

Чл. 97а.

За всяко лице, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя

Чл. 98.

За всяко лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при условията на дистанционна продажба.

Чл. 99.

За всяко лице, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки в страната

Чл. 100.

Всяко лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация, има право да се регистрира по този закон доброволно.

Защо да изберете Счетоводна кантора АКАУНТ ПЛЮС – МИНУС ЕООД” за регистрация по ДДС

В наше лице ще откриете надежден и лоялен партньор, който може да ви помогне за изготвянето на всички необходими документи за регистрация на ДДС. Можем да осигурим и помощ при проверка на ДДС, както и да участваме активно в осчетоводяването на фирмата ви.

Ние предлагаме пълен набор от счетоводни услуги: абонаментно счетоводно обслужване от регистрация на фирмата до годишен финансов отчет, еднократни счетоводни услуги, данъчни и ТРЗ консултации. Работата ни е изцяло съобразена с изискванията на Българското законодателство и се извършва на специализиран счетоводен софтуер, което позволява бързина и точност.

Можете да разчитате на нас за изряден професионализъм, лекота на работа и гъвкавост. На разположение сме да осигурим подкрепа и помощ по всяко време, независимост от размера на фирмата ви или финансовата ви стабилност като юридическо лице. Нашите цени са достъпни, а качеството на услугите ни гарантирани.

Можете да отправите запитване ТУК

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *