АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Деловодство

 • Събиране на документи от офиса на клиента.
 • Водене на официална кореспонденция с държавни институции.

Банкиране

 • Изготвяне на платежни нареждания.
 • Online банкиране.
 • Заявяване и получаване на банкови извлечения
 • Изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за бизнес кредитиране.

Административни

 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС.
 • Попълване и подаване на заявления за издаване на удостоверение за актуално състояние.
 • Попълване и подаване на заявления за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения.
 • Представителство и защита при провеждане на ревизии и одит.
 • Изготвяне на счетоводни справки.
 • Обявяване на ГФО в Агенция по вписванията.