РАБОТНИ ЗАПЛАТИ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ЛИЧЕН СЪСТАВ

Изготвяне на:

 • Граждански договори (ГД)
 • Трудови договори (ТД)
 • Длъжностни характеристики към ТД
 • Анекси към ТД
 • Заповеди за назначаване и прекратяване на ТД
 • Подаване на уведомления по чл.62,ал.4 от КТ
 • Заповеди за назначаване и прекратяване на ТД
 • Удостоверения и служебни бележки за служители
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.

РАБОТНИ ЗАПЛАТИ

Изготвяне на:

 • Ежемесечна ведомост за работни заплати
 • Фишове за работни заплати
 • Декларации образец 1 и 6 и подаване в НАП
 • Регистриране на болнични листове
 • Документи УП-2 и УП-3
 • Сметки за изплатени суми по ГД
 • Заповеди за назначаване и прекратяване на ТД
 • Платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета