Счетоводни Услуги

Абонаментно счетоводно обслужване

 • Обработка и осчетоводяване на първичните документи с помощта на специализиран счетоводен софтуер;
 • Възможност за издаване на фактури от името на клиента (при договорка);
 • Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС;
 • Обработване на касовите и банкови разплащания;
 • Съставяне на справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици;
 • Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации;
 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;
 • Подготвяне и подаване на дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път;
 • Отчитане на материалните запаси;
 • Следене на складова наличност;
 • Консултации по счетоводни въпроси;
 • Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;
 • Съставяне на годишни счетоводни отчети;
 • Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии, отнасящи се за периоди, през които счетоводната кантора е била отговорна за счетоводното обслужване;
 • Подреждане и архивиране на документите.

Административни услуги

 • Събиране на документи от Вашия офис;
 • Online банкиране;
 • Съдействие и попълване на документи за заеми пред банките;
 • Издаване на удостоверение за липса на данъчни задължения;
 • Подаване на документи пред различни институции;
 • Публикуване на годишните финансови отчети и техните приложения в Търговски регистър;
 • Ревизия на склад;

Еднократни счетоводни услуги

 • Годишно счетоводно приключване;
 • Изготвяне на данъчни декларации на физически лица;
 • Счетоводни и данъчни консултации;
 • Подготовка и попълване на документи към дирекция ”Социално подпомагане”;
 • Попълване на Приложение 7 за безработни лица, което е свързано със здравното осигуряване;
 • Изготвяне на комплект документи за участие в програмите към Бюрото по труда, за наемане на служители;

Онлайн счетоводство

Услугата онлайн счетоводство Ви дава възможност за предоставяне на онлайн документация.

Тя изисква сканиране или копиране на Вашите документи и тяхното изпращане на нашата електронна поща. Ще Ви спестим разходи, време, административна дейност, идване на Ваш служител или куриер до нашия офис, подписване на документи и тяхното представяне пред съответните институции.

Чрез услугата онлайн счетоводството ние ще подадем от Ваше име следните документи:

 • Подаване на документи към НАП, НОИ И НСИ;
 • Подаване на справки-декларации по ЗДДС, годишни данъчни декларации . на юридически или физически лица;
 • Обявяване на годишни отчети в Търговския регистър към Агенцията по вписвания;
 • Издаване на фактури и платежни нареждания - от Ваше име;
 • Получаване на електронни фактури от Ваши контрагенти на нашия имейл;
 • Електронно банкиране от Ваше име;
 • На имейла си ще получавате регулярна информация, относно справки, срокове и новости, касаещи текущата Ви работа;