Годишно Счетоводно Приключване

 • Всяко юридическо лице извършва своята независима икономическа дейност в рамките на една календарна година. През тази една година фирмата осъществявайки своята дейност, реализира различни приходи и разходи до 31 ДЕКЕМВРИ. Като за една календарна година, всяка фирма е законово задължена да изготви своя годишен финансов отчет (ГФО).
  Годишния счетоводен отчет се изготвя съобразно Закона за счетоводството, ЗКПО, НСС и МСС и има следните 5 основни и важни компонента:
 • Баланс
  ОПР – Отчет за приходите и разходите
  ОСК – Отчет за собствения капитал
  ОПП – Отчет за паричния поток
  Справка за дълготрайните активи
 • Задължение за изготвянето на ГФО има Гл. счетоводител на фирмата.
  Срокът за подаване на ГФО, Данъчната декларация и Статистическия отчет е до 31 МАРТна текущата календарна година за предходната.
 • Всички юридически лица имат задължението да изготвят и представят пред съответните органи отчетите си, независимо дали са извършвали дейност или не.
 • Санкциите, на които подлежат всички юридически лица, за неподадени отчети и декларации са:
  ГФО – от 00 лв. до 1500.00 лв. чл. 47, ал. 3 от Закона за счетоводството
  Данъчна декларация – от 500.00 лв. до 3 000.00 лв. чл. 261,ал, 1 и 2 от ЗКПО
  Търговски регистър – от 500.00 лв. до 1000.00 лв. според Търговския Закон